مرکز همایش ها و نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت میثاق فریوران

مرکز همایش ها و نمایشگاه های تخصصی و بین المللی

شرکت میثاق فریوران

فرم ثبت موقت نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران

نمایشگاه‌های داخلی

برای ورود به هر بخش روی پوستر مورد نظر کلیک کنید

نمایشگاه‌های خارجی

برای ورود به هر بخش روی پوستر مورد نظر کلیک کنید

وبینارها

برای ورود به هر بخش روی پوستر مورد نظر کلیک کنید

هیئت‌های تجاری

این بخش به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است
بالا