اطلاعات تماس

وب سایت : www.amolfair.ir

شماره تماس :

011-44153850

011-44153851

011-43290467

فکس :

011-44153852

011-43290468

misagh.farivaran@gmail.com

آمل – خیابان شهید بهشتی – اندیشه 4 – مرکز نمایشگاه های تخصصی آمل

 

بالا